ANBI - Status

Balans 31.12.2017
Debiteuren, voorraad c.a         3.928
Liquide middelen      19.520
Crediteuren         5.384
Eigen vermogen      18.064
 
Staat van baten en lasten 2016
Omzet      34.020
Inkoop         7.201
Bruto resultaat      26.819
Huisvesting      21.962
Verkoop,acquisitie c.a.         1.943
Algemeen      10.694
Financiering             -41
Bedrijfskosten      34.558
Bedrijfsresultaat       -7.739
Bijdrage accommodatie van derden         7.925
Positief resultaat 2017            186
 
Weiteveen,  maart 2018
H.Kloeze, penningmeester